West Elwood, Indiana
Past Observations Chart
Chart.
Past Observations Cumulatives -  °F | °C
Temperatures Precipitation
6 Hour Minimum:   NA 24 Hour Minimum:   NA 3 Hour Precipitation:  0 24 Hour Precipitation:  NA
6 Hour Maximum:  NA 24 Hour Maximum:  NA 6 Hour Precipitation:  0 Current Snow Depth:  NA
Past Observations Report -  °F | °C
Date/Time Temp Dew Point Relative Humidity Pressure Visibility Ceiling Wind Gust Weather
11:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 3mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
10:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
10:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 3mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
10:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
9:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
9:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
9:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 5mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
8:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
8:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
8:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 7mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
7:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
7:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
7:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 1.2mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
6:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
6:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
6:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
5:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
5:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
5:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 5mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
4:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
4:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
4:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.17in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
3:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.16in 7mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
3:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.16in 5mi 900ft N
6mph
NA Overcast
3:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.16in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
2:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.16in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
2:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.17in 7mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
2:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 4mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
1:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 5mi 700ft NA
0mph
NA Overcast
1:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.18in 5mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
1:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
12:55 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.19in 5mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
12:35 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.2in 5mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
12:15 PM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 2.5mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
11:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 5mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
11:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 0.75mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
11:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 3mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
10:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 300ft NE
6mph
NA Overcast
10:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 300ft NE
9mph
NA Overcast
10:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 3mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
9:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
9:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 2.5mi 300ft NE
8mph
NA Overcast
9:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 2mi 300ft NA
0mph
NA Overcast
8:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 2mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
8:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 2mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
8:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 2.5mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
7:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 2mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
7:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 3mi 500ft NE
8mph
NA Overcast
7:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
6:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 500ft NNE
6mph
NA Overcast
6:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
6:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
5:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 3mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
5:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 3mi 500ft ENE
7mph
NA Overcast
5:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
4:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.21in 4mi 500ft E
8mph
NA Overcast
4:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 4mi 500ft ENE
7mph
NA Overcast
4:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.22in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
3:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 4mi 500ft ENE
7mph
NA Overcast
3:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 4mi 500ft ENE
8mph
NA Overcast
3:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.23in 4mi 500ft NA
0mph
NA Overcast
2:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 4mi 500ft ENE
7mph
NA Overcast
2:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 4mi 700ft ENE
7mph
NA Overcast
2:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 4mi 700ft ENE
8mph
NA Overcast
1:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 4mi 700ft NE
9mph
NA Overcast
1:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 4mi 700ft ENE
8mph
NA Overcast
1:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.24in 5mi 700ft ENE
8mph
NA Overcast
12:55 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.25in 4mi 2300ft NA
0mph
NA Overcast
12:35 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.25in 5mi 2300ft NA
0mph
NA Overcast
12:15 AM, Sun
18 November 2018
NA NA NA 30.26in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
11:55 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
11:35 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.26in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
11:15 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 5mi 900ft E
5mph
NA Overcast
10:55 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 5mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
10:35 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 4mi 900ft NA
0mph
NA Overcast
10:15 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 5mi 900ft ENE
8mph
NA Overcast
9:55 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 4mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
9:35 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 5mi 2000ft ENE
8mph
NA Overcast
9:15 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 5mi 2000ft NA
0mph
NA Overcast
8:55 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 7mi 2000ft NA
0mph
NA Overcast
8:35 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 5mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
8:15 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
7:55 PM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
7:35 PM, Sat
17 November 2018
37° 37° 100% 30.28in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
7:15 PM, Sat
17 November 2018
37° 37° 100% 30.27in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
6:55 PM, Sat
17 November 2018
37° 37° 100% 30.28in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
6:35 PM, Sat
17 November 2018
37° 37° 100% 30.27in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
6:15 PM, Sat
17 November 2018
37° 37° 100% 30.27in 10mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
5:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 38° 100% 30.26in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
5:35 PM, Sat
17 November 2018
38° 37° 97% 30.26in 10mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
5:15 PM, Sat
17 November 2018
38° 37° 94% 30.26in 7mi 2200ft NA
0mph
NA Overcast
4:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 93% 30.26in 10mi 2000ft NA
0mph
NA Overcast
4:35 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 92% 30.26in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
4:15 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 92% 30.25in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
3:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 93% 30.25in 10mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
3:35 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 92% 30.26in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
3:15 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 91% 30.26in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
2:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 91% 30.25in 10mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
2:35 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 91% 30.25in 0.5mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
2:15 PM, Sat
17 November 2018
38° 35° 89% 30.26in 2mi 1600ft NA
0mph
NA Overcast
1:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 90% 30.25in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
1:35 PM, Sat
17 November 2018
38° 35° 91% 30.25in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
1:15 PM, Sat
17 November 2018
38° 35° 91% 30.25in 7mi 1600ft NA
0mph
NA Overcast
12:55 PM, Sat
17 November 2018
38° 36° 93% 30.25in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
12:35 PM, Sat
17 November 2018
37° 35° 93% 30.25in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
12:15 PM, Sat
17 November 2018
37° 36° 95% 30.26in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
11:55 AM, Sat
17 November 2018
37° 35° 96% 30.27in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
11:35 AM, Sat
17 November 2018
37° 36° 97% 30.28in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
11:15 AM, Sat
17 November 2018
36° 36° 99% 30.27in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
10:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 7mi 1200ft S
5mph
NA Overcast
10:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 7mi 1200ft NA
0mph
NA Overcast
10:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.28in 7mi 1200ft S
8mph
NA Overcast
9:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 7mi 1400ft S
9mph
NA Overcast
9:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 7mi 1400ft S
3mph
NA Overcast
9:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.27in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
8:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.26in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
8:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.26in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
8:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.25in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
7:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.24in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
7:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.24in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
7:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
6:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
6:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
6:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
5:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
5:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
5:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
4:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.23in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
4:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.22in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
4:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.21in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
3:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.21in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
3:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.21in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
3:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.21in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
2:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.2in 7mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
2:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.2in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
2:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
1:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
1:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.19in 10mi 1400ft NA
0mph
NA Overcast
1:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.18in 10mi 1600ft NA
0mph
NA Overcast
12:55 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.18in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
12:35 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.17in 10mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
12:15 AM, Sat
17 November 2018
NA NA NA 30.16in 10mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
11:55 PM, Fri
16 November 2018
NA NA NA 30.15in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
11:35 PM, Fri
16 November 2018
NA NA NA 30.15in 10mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
11:15 PM, Fri
16 November 2018
NA NA NA 30.14in 7mi 1800ft NA
0mph
NA Overcast
Advertisements